Các công trình xây dựng sẽ bắt buộc phải mua bảo hiểm

Các công trình xây dựng có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường và có yêu cầu kỹ thuật đặc thù…, sẽ phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng. Ngoài ra, mức bồi thường tối thiểu trong trường hợp người lao động gặp rủi ro là 100 triệu đồng/người/vụ.

Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng vừa được Chính phủ ký ban hành.

Nghi định về bảo hiểm bắt buộc xây dựng
Ảnh T.L minh họa.

Công trình có ảnh hưởng đến cộng đồng, môi trường phải mua bảo hiểm

Nghị định quy định rõ, chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình (trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước) như: Các công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng (công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật...); các công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công phức tạp...

Nghị định cũng nêu rõ, nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên; nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Về phạm vi bảo hiểm, Nghị định quy định, đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ các tổn thất như: Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý; tổn thất không mang tính ngẫu nhiên; tổn thất không lượng hóa được bằng tiền; tổn thất mang tính thảm họa…

Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, DNBH sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định. Còn đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường, DNBH thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Có giấy phép DNBH sẽ được triển khai bảo hiểm bắt buộc xây dựng

Nghị định cũng nêu rõ, DNBH, doanh nghiệp (DN)tái bảo hiểm triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện như: Tại Giấy phép thành lập và hoạt động có nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và thiệt hại, bảo hiểm trách nhiệm (đối với DNBH); có nghiệp vụ tái bảo hiểm phi nhân thọ (đối với DN tái bảo hiểm).

Đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực tài chính, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hơp tái bảo hiểm ra nước ngoài, DNBH, DN tái bảo hiểm phải tái bảo hiểm cho DN nhận tái bảo hiểm, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài đáp ứng các điều kiện như: Đang hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật của nước nơi DN đóng trụ sở chính. Được xếp hạng tối thiểu “BBB” theo Standard & Poor’s, “B++” theo A.M.Best hoặc các kết quả xếp hạng tương đương của các tổ chức có chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác trong năm tài chính gần nhất năm nhận tái bảo hiểm.

Bồi thường tối thiểu 100 triệu đồng/người/vụ.

Nghị định cũng nêu rõ, đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có). Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn, thiết kế.

Riêng đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường, Nghị định nêu rõ, số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/2/2016./.